1914, week 43 Belgische vluchtelingen : Enkele korte berichten

Op 20 oktober 1914 staan de kranten nog steeds vol met berichten over de Belgische vluchtelingen, al was - tien dagen na de val van Antwerpen - alles er op dat moment op gericht om een snelle terugkeer van de vluchtelingen naar België mogelijk te maken. Dat gold uiteraard niet voor de geïnterneerde Belgische soldaten. Hieronder enkele van die korte berichten uit Dagblad Het Centrum van die dag, die dat illustreren.

De Trappisten van Achel
De paters Trappisten uit de Achelsche Kluis (de ouderen zijn reeds eenigen tijd geleden naar Tegelen vertrokken) hadden van de Duitschers verlof gekregen er zich weder te vestigen, doch dan mochten zij gedurende den oorlog er niet weder uit. Dientengevolge zijn zij gisteren naar Diepenveen vertrokken om zich voorloopig daar en te Echt te vestigen.

 

(…)


Tramverbinding

De tram verbinding van Sluis naar Knocke en Brugge is op last van de Duitsche overheid weder begonnen.

Het vervoer der Belgische vluchtelingen
Tot nader order zullen dagelijks voor vervoer der Belgische uitgewekenen treinen loopen van Roosendaal naar Antwerpen om 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 en 3 uur vertrekkende. In aansluiting daarop zullen de Nederlandsche Spoorweg Maatschappijen extra treinen naar Roosendal laten rijden. De uitgewekenen worden gratis vervoerd in coupé’s derde klasse.

 

(…)

 

Geïnterneerden

Gisteren is een trein met een drietal geïnterneerde Belgische hoofdofficieren, benevens een vijftigtal minderen, waarvan velen in den oorlog gewond waren, Utrecht gepasseerd. De manschappen werden naar Harderwijk vervoerd, de officieren naar Zwolle. Gisteravond kwam met veel vertraging, doordat onderweg een koppeling gebroken was, de trein uit Zeeland aan, waarin 200 geïnterneerden waren. Met een extra-trein werden ze naar Harderwijk vervoerd. Thans zijn er geen geïnterneerden meer te Vlissingen.

Van de 1000 naar het kamp te Rijs gezonden Belgische soldaten, zijn gisteren 600 overgebracht naar Warns (bij Stavoren).
Gisteren zijn te Zwolle vijf Belgische generaals, een hoofd-officier en twee kapiteins aangekomen, die daar zullen worden geïnterneerd.
Gisteren zijn te Harderwijk genie-soldaten aangekomen, om het kamp verder in orde te brengen. Naar verluidt, zullen een 32-tal houte loodsen worden gebouwd, waarin de geïnterneerde Belgische soldaten, die nu in linnen tenten zijn, zullen worden ondergebracht. Ook zal een instellatie voor electrische verlichting van het kamp worden gewaakt. Voor den aanvoer van hout en andere materiaelen zal, vanaf de spoorlijn Zwolle-Harderwijk, naar het kamp een zijlijn worden gelegd.

 

(…)


Dankbetuiging

Mr. de Redacteur!

Namens alle Belgische vluchtelingen zich bevindende in het gebouw Odéon Singel 460 [Amsterdam] verzoek ik U Ed. beleefd een klein plaatsje in Uw geëerd blad, om openlijk uiting te geven aan onze gevoelens van hartelijken dank aan de directie den Heer J. H. van Oort en diens Echtegenoote voor de liefderijke verpleging en huisvesting in Odéon genoten, alsmede de heeren H. Hoekstra, Sergt. Des. Stassar asp. res Off. van gezondheid en H. Kummer voor hunne zorg, toewijding en hulp in deze voor ons zoo droevige dagen. Wij zullen steeds de meeste achting en aangenaamste herinneringen aan hun en het gastvrij Holland bewaren.

Namens alle vluchtelingen,

w.g. ED. MARIEVOET. van Mechelen, Terveurensche str. weg 174.


Bron: Het Centrum, 20 oktober 1914

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl.

overzicht: