1914, week 41 Duitsers doen componisten in de ban

Met het uitbreken van de oorlog werd door de Duitsers ook de muziek van Franse, Engelse en Russische componisten in de ban gedaan. De Nieuwe Rotterdamsche Courant haalt de Duitse Dr. Riesenfeld aan, die in de Allgemeine Musikzeitung een tegengeluid laat horen tegen dit Duitse standpunt.

„In de Duitsche muziektijdschriften en weekbladen wordt veel over oorlog en weinig over muziek geschreven. En de goede smaak in de schrijverij is weleens zoek. De Neue Musikzeitung, het blad door den edelen Robert Schumann gesticht, neemt versjes op waarin alle vijanden voor „Schweinehündel” uitgemaakt worden. De dichter van deze fijne poëzie is van adel, heet von Distendorf.

Gelukkig een ander geluid in de Allg. Musikzeitung. Het is Dr. Paul Riesenfeld die de menschen kalm en bezadigd komt waarschuwen voor groote dwaasheden welke men voornemens is te begaan. Reeds is hier en daar in Duitschland besloten om geen Engelsche, Russische en Fransche opera’s meer te vertoonen en dat is Dr. Riesenfeld wat al te bar. Van Engelsche opera’s hadden wij in Duitschland - aldus de schrijver - toch nooit iets vernomen, zoodat, wat dat betreft het beslist niemand ergeren zal.

Maar, wil men waarlijk de Fransche opera wegmoffelen, wil men de deuren van Duitsche schouwburgen voortaan gesloten houden voor Mehul, voor Auber, Boildieu of Bizet? Is Mehul’s Joseph door de bijbelsche stof en den zeer klassieken stijl geen werk van en voor alle landen geworden. Moet men een dergelijk werk nu maar voor goed in de kist doen omdat de nobele componist toevallig te Givet geboren is? En moeten wij het voortaan dan maar zonder Bizet’s geniale Carmen doen, omdat ‘s componisten vaderland, veertig jaar na zijn dood met ons oorlog voert?

Is het niet gewoonweg belachelijk dat een organist zijn toehoorders de mededeeling deed toekomen, dat hij, in verband met den oorlog, voor aangekondigde composities van Rameau, stukken van Duitsche componisten zou voordragen. Rameau, een componist die een goede 200 jaar geleden leefde… Stel het geval dat wij in oorlog geraken met Griekenland zouden wij dan ook Homerus en Sophocles in de prullemand moeten gooien…

Er staan nog meer dwaasheden voor de deur. Daartegen hoopt Dr. Riesenfeld in een volgend nummer zijn stem te verheffen.”

Bron: De Nieuwe Rotterdamsche Courant, 5 oktober 1914

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl.

overzicht: