1914, week 38 De Duitschers in Frankrijk

De Nieuwe Rotterdamsche Courant meldt op 14 september 1914 dat de Duitse ‘rechtervleugel’ een flinke nederlaag heeft geïncasseerd. Door Engeland en Frankrijk is een strategisch heel belangrijke overwinning behaald.

„Er is thans geen twijfel meer; alle aanvullende mededeelingen, in den afgeloopen nacht ontvangen, bevestigen dat de Franschen een zeer belangrijke overwinning hebben behaald. Engelsche officieren van den staf van generaal French, gisteren te Parijs aangekomen, hebben het ons met zooveel woorden bevestigd zonder eenigen ophef, doch als de eenvoudige vaststelling van feiten. Zij voegden er aan toe dat in ‘t bijzonder de Duitsche rechtervleugel door de nederlaag is getroffen. Zij vonden het Fransche officieele communiqué uiterst gematigd, daar het beneden de werkelijkheid blijft.

 

De overwinning van de Franschen wordt mede toegeschreven aan het feit dat zij, niettegenstaande hun aanvankelijken terugtocht tot over een afstand van 100 kilometer, den onderlingen samenhang zoomede hun weerstand hebben weten te bewaren.

De Fransche pers betoont zich uiteraard zeer verheugd over de behaalde overwinningen, doch geeft meteen te verstaan dat men in den vreugderoes de voorzichtigheid niet uit het oog zal verliezen, daar de oorlog nog niet ten einde is en er nog langdurig gevochten zal moeten worden.

 

De militaire medewerkers der bladen vragen zich af welke taktiek de Duitschers thans zullen volgen. Enkelen gelooven dat zij al hun troepen uit België en den Beneden-Elzas zullen ter hulp roepen en zullen trachten een beslissende slag te leveren tusschen Reims en Verdun. Anderen zijn van oordeel dat de Duitschers nu zullen trachten verdere voordeelen op de Russen te behalen. Allen raden het land aan, den oorlog niet als geëindigd te beschouwen en zich krachtig voor te bereiden op de komende dingen.”

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 14 september 1914

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl.

overzicht: