1914, Week 32: De strijd bij Visé

De strijd bij Visé

Nadat de Belgische regering afwijzend had gereageerd op het ultimatum dat door Duitsland was gesteld, vielen de Duitsers op 4 augustus België binnen. De Telegraaf deed in de avondkrant van 5 augustus verslag van de schermutselingen, vlak langs de Belgisch-Nederlandse grens, bij Visé.

(Van onzen oorlogscorrespondent.)

 

Maastricht, 5 Aug. (10.50 uur). Gistermorgen is de inval der Duitschers in België begonnen. Een stroom automobielen, waarin soldaten, gevolgd door cavallerie, trok over de Belgische grens in de richting van Visé. De Belgen lieten de bruggen springen, waarop de Duitschers hulpbruggen legden, die door Belgische aviateurs en Belgisch geschut vernield werden. Tot het leggen der bruggen werd iedereen gerequireerd. In Visé is heldhaftig gevochten. Vrouwen en niet-soldaten schoten op de Duitschers, die onbarmhartig huis hielden en niet ontzagen. Verscheiden non-combattanten moeten, naar verhalen van Belgische vluchtelingen, ter plaatse gefusilleerd zijn. Den geheelen dag hoorde men te Maastricht het ontzetten kanongebulder en het geknetter der mitrailleurs.

 

Vanmorgen (Woensdag) is de kanonnade opnieuw begonnen. Stroomen vluchtelingen kwamen te Maastricht aan, meest Duitschers, die uit België gevlucht waren en per trein tot Lanklaer gevoerd werden, vanwaar zij de reis in de meest primitieve voertuigen en te voet naar de Duitsche grens voortzetten. Den geheelen dag houdt de stroom vluchtelingen aan. Aviateurs zwermen voortdurend boven het gevechtsterrein, van de Nederlandsche grens waarneembaar. Het Duitsche leger maakt een omtrekkende beweging om de forten van plateau de Hervé en rukt op Tongeren aan. Een dertigtal Duitsche infanteristen liggen aan de grens op Belgisch gebied, om de Duitsche deserteurs neer te schieten.

 

Nu, te elf uur ‘s morgens, houden de kanonnaden aan, blijkbaar zwaar veldgeschut. Voor zoover waar te nemen viel en op te maken uit de mededeelingen van Belgische vluchtelingen, werden de Duitsche uhlanen teruggedrongen, waarop het geschut weer vrij baan maakte. De Duitsche troepen bewegen zich in de richting Luik, de dorpen hier en daar met geweld ontruimend en in brand stekend. Vele Duitsche gwonden worden te Maastricht binnengebracht door vrijwillige ambulance-auto’s. Hartverscheurend is de aanblik der arme Belgische vluchtelingen, die, van have en goed beroofd, op Nederlandschen bodem vluchten en huilend en jammerend verhalen van het Duitsche élan. Een der aan de grens wonende Nederlanders toonde mij een briefje, hetwelk hij zoo juist ontvangen had door bemiddeling van een Belgische vluchteling. Hij deed de mededeeling, dat vijf zijner vrienden te Visé gefusilleerd waren. Het schrijven luidde: „Gust is op dit oogenblik als garde civique onder de wapens. Al de militairen en burgerwachten zijn opgeroepen in dienst. Alle handelszaken zijn totaal gestremd; onmogelijk nog iets te verzenden, ook niet naar het binnenland. Het volk is woedend op de Duitschers.

 

Het ergste mag men verwachten. Men zegt, dat er hedenavond (4 Augustus) Engelsche militairen in Antwerpen zullen komen, en dat er reeds voorposten te Ostende, Blankenberg, etc. aan wal zijn. De toestand is verschrikkelijk. Vanmorgen, na aankomst te Maastricht, begaf ik mij onmiddellijk naar het grensplaatsje Eysden, waar de eerste Duitsche gewonden aankwamen.

 

Joh. Lüger

Bron: De Telegraaf, 5 augustus 1914 (avondblad)

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl.

overzicht: