1914, Week 32: Duitsland stelt België een ultimatum

Duitsland stelt België een ultimatum

Op 2 augustus opent De Telegraaf met een serie mededelingen vanuit België. Onze zuiderburen maken zich op voor de oorlog die komen gaat. Duitsland heeft de Belgen een ultimatum gesteld, maar - zo valt op de voorpagina te lezen - „België weigert”. Er ontstaat verwarring, er is veel onduidelijkheid of er nu al wel of geen Duitse troepen op Belgisch grondgebied zijn. Een kleine selectie uit de berichtgeving.

„Brussel, 3 aug. (Eigen tel.) Gisteravond verbreidde zich te Brussel het bericht, dat de Duitsche troepen de grens der Belsiche provincie Luxemburg overgetrokken zouden zijn. Onder voorzitterschap des Konings, had om [..] uur een ministerraad plaats. Behalve de leden van het kabinet woonden ook de ministers van staat de zitting bij… Het schijnt dat de tegenwoordige toestand kritiek is.

Brussel, 3 aug. (Reuter) Volgens de „Etoile Belge” is hedenochtend om 3 u. 15 te Brussel het officieel bericht ontvangen, dat zich Duitsche troepen te Visé bevinden. Te Luik zijn de Belgische troepen gealarmeerd.


Brussel, 3 aug. (Eigen tel.) De Duitsche regeering heeft aan de Belgische een ultimatum gesteld, waarin geëischt wordt, dat aan de Duitsche troepen toegestaan wordt, België te passeeren. De ministers hebben den geheelen nacht beraadslaagd. Het antwoord moet hedenochtend vóór zeven uur gegeven zijn. Waarschijnlijk zal het ontkennend luiden.
(…)
In dit ultimatum wordt aan België een overeenkomst voorgesteld, teneinde de krijgsoperaties van Duitschland te vergemakkelijken. België kreeg tot maandagmorgen [3 augustus] 7 uur den tijd, hierop te antwoorden.
(…)
Hedenochtend om 6 uur 50 begaf baron Chaiffier, directeur-generaal der politieke afdeeling van het ministerie van Buitenlandsche Zaken zich naar het Duitsche gezantschap in de rue Belliard. Hier overhandigde hij den Duitschen gezant, von Below-Saleske, het antwoord der Belgische regeering, waarin België verklaarde, het voorstel van de Duitsche regeering niet te kunnen aanvaarden en vast besloten was zijn neutraliteit, die formeel door het verdrag met den koning van Pruisen wordt gewaarborgd, op de meest energieke wijze te verdedigen.

(…)

Brussel, 3 aug. (Eigen tel.) Er heerscht te Brussel een ijzige kalmte. Wel worden nog steeds de banken bestormd, maar iedereen wachtte in de grootste orde zijn beurt af. Maandagochtend om 9 uur openden de banken; Zondagavond om 8 uur maakten reeds 500 personen queue voor de poorten de Nationale Bank. Onder de wachtenden waren vele vrouwen uit de provincie. Voor de beurs, die nog steeds gesloten is, wacht een groote menigte op de speciale edities der dagbladen.
Zooeven was ik getuige van een eigenaardig voorval, dat teekenend is voor den geest van het Belgische volk. Een Fransch officier in groot tenue nadert langs de boulevards. Van alle kanten werd hij uitbundig toegejuicht. Men omringde hem, drukte hem de hand, omhelsde hem. Overal weerklonk de kreet: „Vive la France”. In triomf werd hij langs de boulevards gedragen. Een Duitsch-vijandige stemming maakt zich meester van het publiek en bij het eerste schot zullen waarschijnlijk alle Duitschers uit Brussel verwijderd worden.”

Bron: De Telegraaf, 3 augustus 1914 (Avondblad)

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl.

overzicht: