1914, Week 31 "Deze Week In de Grote Oorlog"

De Oorlog tusschen Oostenrijk en Servië

Op 28 juli 1914 verklaarde Oostenrijk-Hongarije de oorlog aan Servië. De Telegraaf publiceerde in het avondblad van die dag de eerste reacties vanuit Europa.

„De berichten, die ons uit Oostenrijk en Servië bereiken, zijn zeer schaarsch. Het meest verdient de aandacht een telegram uit Weenen, volgens hetwelk de Oostenrijksche troepen nabij Mitrowitz de Save zouden zijn overgetrokken, overal de Servische troepen, waar deze tegenstand boden, terugwerpend. Een officieele bevestiging van dit bericht ontbreekt, maar niettemin verwekte het bekend worden er van te Weenen groote geestdrift.

 

In weerwil der bemiddelingspogingen van Engeland wordt zoowel in Oostenrijk-Hongarije als in Servië de mobilisatie met koortsachtige haast voortgezet. Belgrado is thans door de Servische troepen geheel ontruimd en op de regeeringsgebouwen wappert de witte vlag. Heden wordt te Nisch een zitting der Skoepchtina gehouden, waarin een proclamatie van den kroonprins zal worden voorgelezen. Over het algemeen is de stemming in Servië niet meer zoo geestdriftig als gedurdende de eerste dagen.


Te Berlijn neemt men tegenover het Engelsche bemiddelingsvoorstel een zeer gereserveerde houding aan. De Duitsche regeering blijft vasthouden aan hare opvatting, dat alleen, indien Oostenrijk-Hongarije met de plannen van minister Grey accoord gaat, deze door Wilhemstrasse gesteund kunnen worden.

 

Te Parijs is de stemming kalm. In alle takken van dienst der nationale verdediging heerscht de grootst mogelijke activiteit en men bereidt zich op het ergste voor. De partijpers wijste er met nadruk op, dat, indien het tot een oorlog komt, alle binnenlandsche verdeeldheid verdwijnen zal. De meeste Fransche bladen stellen er Duitschland verantwoordelijk voor, zoo het conflict tusschen Oostenrijk en Servië zich tot een algemeenen oorlog mocht ontwikkelen.

 

Te Londen was men hedenochtend iets meer optimistisch gezind en oordeelde men in het bijzonder den toestand te Petersburg minder dreigend. In hoeverre deze opvatting juist is, valt moeilijk uit te maken, daar ook te Petersburg een zeer scherpe censuur bestaat. Een geruststellend teeken is het, dat de regeering de dagbladen belet op scherpen toon tegen Oostenrijk en Duitschland uit te vallen. Hiertegenover staat, dat het vertrek der Servische reservisten tot een groote Pan-Slavistische betooging aanleiding gaf.”

Bron: De Telegraaf, 28 juli 1914 (Avondblad)

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl

overzicht: