1914, Week 31 "Deze Week In de Grote Oorlog"

Nederland en de huidige crisis

In Nederland begint het besef van een naderende oorlog steeds groter te worden. Alles wordt gedaan om de landsverdediging in staat van paraatheid te brengen. Dagblad Het Centrum geeft op 28 juli een serie korte en lange(re) berichten, die een overzicht geven van de genomen maatregelen door het hele land.

Zooals we gisteren reeds mededeelden zal H.M. eenige dagen in den Haag verblijven. De Koningin had onmiddellijk na aankomst een conferentie met minister-president mr. Cort van der Linden.
In den loop van den dag ontving H.M. in conferentie de ministers van buitenlandsche zaken, van marine en van oorlog.
De buitengewonde ministerraad van gistermiddag, die zich bezig heeft gehouden met de voorbereidende maatregelen, welke noodig kunnen worden met het oog op den dreigenden oorlogstoestand in Europa, heeft van 12 tot 2 uur geduurd.
Over de genomen maatregelen vernemen we:
Er zijn maatregelen genomen, om het ontslag van de miliciens van de oudstre lichting, hetwelk op 1 Augustus zou moeten plaats vinden, te schorsen.
Ook de overgang van miliciens naar de landweer zal op gezegden datum niet plaats hebben, en het ontslag van de oudstre landweerlichting, dat volgens de Landweerwet eveneens op dien datum valt, is geschorst.
De Zeeland keert morgen terug; aan de commandanten van de Noordbrabant en de Kortenaer is last gegeven huiswaarts te varen.

* *

Te Deventer werd gisternamiddag door detachementen infanterie en cavalerie de spoorbrug over den IJsel afgezet en voor het publiek verkeer gesloten.

* *

Aan het fort Westervoort zijn hedenmorgen gearriveerd een luitenant en 10 manschappen der genie, ter bewaking van de brug over den IJsel. Maatregelen worden genomen om in geval van nood de brug te kunnen opblazen.
De rijdende artillerie, welk corps zich voor driedaagsche oefening op weg naar Noord-Brabant begaf, heeft den tocht niet voortgezet, maar is op telegrafisch bevel naar de kazerne teruggekeerd.

* *

Gisteravond zijn uit Utrecht verschillende afdeelingen genie, in oorlogsuitrusting, vetrokken om verschillende posten in het land te bezetten. De pioniers heben 600 K.G. springstoffen medegenomen, teneinde bij eventueele noodzaak de spoorbruggen te kunnen vernielen. Zij bezetten niet de brugeen zelve, maar blijven wel in de buurten er van, terwijl sommigen in de omgeving zijn ingekwartierd. Alle geniesoldaten hebben bevel gekregen de kazerne niet te verlaten.

* *

Op ons verzoek om informatie bij den Generalen Staf, deelde men ons mede, dat men omtrent de maatregelen, welke dezer dagen vanwege den Generalen Staf worden genomen, het stilzwijgen moet bewaren.
Het gerucht, dat de soldaten te Nijmegen zouden worden opgeroepen, qualificeerde men als geheel onwaar.

We lezen nog in de Tel[egraaf]. dat gisteravond tusschen 8 en 10 uur uit ‘s-Hertogenbosch verschillende detachementen infanterie vertrokken zijn ter bezetting der voet- en spoorbruggen in den omtrek.

Te Maastricht wordt de spoorbrug bewaakt door een 30-tal soldaten, terwijl in die plaats voorts het garnizoen in die kazerne geconsigneerd is.


De Avondpost verneemt, uit betrouwbare bron, dat de regeering beslag heeft laten leggen op alle sleepbooten in de Nieuwen Waterweg. Ook in de Scheveningsche haven aanwezige 4 sleepbooten zijn gerequireerd; drie er van zijn gedirigeerd naar den Nieuwen Waterweg.

Men seint ons uit Groningen:
Een troepen-detachement, onder commando van kapitein de Ras, dat gisteren uitgerukt is voor een 4-daagsche militaire marsch, is hedenmorgen telegrafisch terugkeer gelast.

* *

Men seint ons uit Arnhem:
De forten Westervoort en Pannerden zijn op oorlogssterkte gebracht. De infanterie van Arnhem vertrok naar Deventer, Doesburg, Utrecht en Oosterbeek.

* *

Met het oog op de mogelijkheid van mobilisatie wordt aan het station Amersfoort veel materieel voor vervoer geconcentreerd. Het daarbij betrokken ambtenaarspersoneel heeft last ontvangen in den vrijen tijd bij de hand te blijven.

* *

Men meldt uit Eindhoven, dat uit de richting den Bosch extra treinen komen met troepen, die in de richting van de Duitsche grens gaan. De troepen bestaan uit genie en artillerie met geschut. De spoorbruggen worden door posten bewaakt.

* *

Gisteravond zijn vanuit Nijmegen 2 detachementen van de Koloniale Reserve naar Gennep en Mook vertrokken, ter bewaking van de Maasbrug. Ook de Waalbrug te Nijmegen wordt door kolonialen bewaakt.

* *

Te Middelburg werd gisteravond groote opschudding veroorzaakt, doordat aan de landweerplichtingen, behoorende tot de kustwacht, een geheime circulaire werd uitgereikt, waarbij hun wordt aangezegd, zich gereed te houden voor mogelijke mobilisatie.

* *

De burgemeester van Winterswijk ontving gistermiddag bericht van den Minister van Oorlog, dat ruim 80 man van de Landweer en behoorende tot verschillende lichtingen moesten worden opgeroepen om onder de wapenen te komen, waarschijnlijk ten behoeve van de grenswacht.

* *

Gisteravond om 11 uur kwam uit Utrecht een detachement mineurs naar den Bosch, terwijl een detachement van het 17e Reg. Infanterie in de richting Hedel ging, vermoedelijk tot het houden eener mobilisatie-oefening bij de spoorweg bij den Bosch.

* *

Men seint ons uit Den Haag:
Hedenmiddag 4 uur komen de Ministers weer bij elkaar. De minister van Marine bezocht hedenmoren de departementen van Binnenlansche en Buitenlandsche Zaken en voerde besprekingen met zijn ambtgenooten.
De teruggeroepen kruisers Noord-Brabant en Kortenaer zullen waarschijnlijk met de Zeeland gewoonlijk bij de Marine directie te Nieuwendiep komen te liggen.

De Zeeland is in communicatie geweest met het draadlooze telegraaf-station te Scheveningen en heeft opgegeven, hedenavond te IJmuiden terug te keeren in plaats van morgen middag 12 uur, gelijk eerst was vastgesteld.

Bron: Het Centrum, 28 juli 1914

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl

overzicht: