1914, Week 31: Nederland mobiliseert!

Nederland mobiliseert!

Het avondblad van de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 31 juli 1914 opende met de mededeling dat die middag om half 2 H.M. Koningin Wilhelmina het bevel tot mobilisatie van het Nederlandse leger had getekend. Alle „miliciens en landweermannen” werd opgedragen met spoed op te komen. Een dag later deed dezelfde krant verslag van het transport van de opgeroepen manschappen naar de plaatsen van mobilisatie.

„Reeds bij het aanbreken van den dag begon de toeloop van onder de wapenen geroepen miliciens en landweerplichtigen naar de spoorwegstations ten einde zich naar de plaatsen van opkomst te begeven. De meesten in volle wapenrusting en veldtenue, anderen gepakt en gezakt, de bereden manschappen hun stroozakken meevoerende, velen tot het station vergezeld door familiebetrekkingen, vrienden of aanstaande.


Op vertoon van hun zakboekje werden de manschappen tot de perrons toegelaten. Ook vele officieren van zee- en landmacht reisden zoo vroeg mogelijk naar hun standplaats, alsmede de cadetten en adelborsten, die hun verlof hebben moeten opbreken.
De treinenregeling en het militair vervoer waren aan het Holl. Spoorstation [in Den Haag] in handen van den militairen stationscommandant, een gepensionneerd hoofdofficier van het leger in burgerkleeding, met een roode pet met blauwen band als herkenningsteeken.


Het heen- en weertrekken van aangekomen en vertrekkende dienstplichtigen door de stad en het transport van militaire voertuigen gaven aan de straten het beeld van groote bedrijvigheid. De gemobiliseerden legden een in het oog vallende kalmte en ernst aan den dag. Op last van den burgemeester waren alle koffiehuizen, tapperijen en verlofsinrichtingen tot vanmorgen 11 uur gesloten.


In verschillende deelen van de stad had voorts de oplevering van dienstpaarden ten behoeve van het leger plaats, waarbij in elke afdeeling de burgemeester vertegenwoordig werd door een lid van den gemeenteraad.”

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 31 juli en 1 augustus 1914

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl

overzicht: