1914, Week 30 "Deze Week In de Grote Oorlog"

Toespraak van Britse minister Lloyd George

Op bezoek bij de Lord Mayor van Londen hield de Engelse minister van Financiën Lloyd George een toespraak waarin hij het belang van de vrede benadrukte, zowel binnenlands (vooral economisch) als in heel Europa. 

„Eén ding is voor ons van het allergrootste gewicht, n.l. de vrede: vrede in het binnenland en vrede in het buitenland. Een jaar geleden stonden wij midden in een oorlog in het Oosten. Het was een tijd vol onrust en zorg en thans kunnen wij ons nauwelijks voorstellen, hoe beangstigend de toestand was. Wij Engelschen, kunnen er echter trotsch op zijn, dat te midden van al de verwarring, die tot een groot onheil had kunnen voeren Engeland onder de bekwame leiding van sir Edward Grey bij het herstel van den vrede in Europa de leiding op zich nam.

 

Aan den internationalen hemel zijn steeds wolken. Een volkomen heldere hemel is er inde buitenlansche politiek nimmer en ook heden pakken zich wolken samen. Maar nu wij het vorige jaar zooveel grooter moeilijkheden te boven gekomen zijn, vertrouwen wij, dat gezond verstand, goede wil, geduld en verdraagzaamheid, ook ons thans in staat zullen stellen om de huidige moeilijkheden te overwinnen.

 

Doch ook de binnenlandsche hemel - aldus vervolgde de minister, wordt door wolken verduisterd. Over eenige maanden, over eenige weken loopen de contracten af, die gesloten waren om den vrede in de industrie-wereld te verzekeren. Reeds hoort men nieuwe eischen formuleeren. De arbeiders vormen machtige combinaties. De transportarbeiders en mijnwerkers, ten getale van 2 ¼ millioen, hebben zich vereenigd. Het uitzicht op een billijke en afdoende regeling der arbeiders-kwestie wordt verduisterd door de situatie in Ierland.

 

Wanneer ooit een burgeroorlog naar aanleiding van de Home Rule-wet ontbrandt, dan zal de Engelsche regeering een crisis te boven moeten komen, ernstiger dan zich gedurende eeuwen heeft voorgedaan. Daarom moeten de mannen van alle partijen pogen, met elkander tot overeenstemming te geraken, ten einde in het binnenland vrede te krijgen. Ook hier zullen gezond verstand, geduld en verdraagzaamheid veel kunnen doen.”

Bron: Het Centrum, 20 juli 1914

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl

overzicht: