1914, Week 30 "Deze Week In de Grote Oorlog"

President Poincaré in Rusland

In juli 1914 bracht de Franse president Poincaré een bezoek aan de Russische Tsaar om de banden aan te halen. De meningen over dit bezoek liepen nogal uiteen. De Nieuwe Rotterdamsche Courant deed op 21 juli 1914 uitgebreid verslag van het bezoek.

„KROONSTAD, 20 juli. President Poincaré is hier vanmiddag om drie uur aan boord van de France aangekomen en ter Reede door den Tsaar verwelkomd. De Tsaar heeft Poincaré op de brug van zijn jacht ontvangen. De begroeting tusschen beide staatshoofden was hartelijk. In het gevolg van de Tsaar waren de ministers van buitenlandsche zaken en van marine, de Fransche gezant met de attaché’s en de Russische gezant te Parijs.


Na de ontvangst is Poincaré naar Petershof gereden, waar hij door de grootvorsten en generaals is verwelkomd.
Vervolgens zijn de Tsaar en Poincaré in een met vier paarden bespannen rijtuig naar het groote paleis gereden, waar de president verblijf zal houden. Hij is daar de Tsaritsa ontvangen.

 

Vanavond is een galamaaltijd gehouden. Aan tafel heeft de Tsaar de volgende toost uitgesproken:

Mijnheer de president! Ik acht mij gelukkig u hier welkom te heeten. Het hoofd van een bevrienden en met Rusland verbonden staat is altijd zeker in Rusland zoo hartelijk mogelijk ontvangen te worden, doch heden is onze vreugde, den president der Fransche republiek te mogen begroeten, nog verdubbeld door het genoegen, in u een ouden bekende te vinden, met wien ik twee jaar geleden het genoegen heb gehad, persoonlijk betrekkingen aan te knoopen.

Reeds lange jaren door de wederzijdsche sympathie der beide volken en door gemeenschappelijke belangen vereenigd, zijn Frankrijk en Rusland sedert bijna een kwarteeuw nauw verbonden, ten einde beter hun gezamenlijk doel te kunnen nastreven, dat bestaat in het verdedigen hunner belangen en het handhaven van het evenwicht en de vrede in Europa. Ik twijfel er niet aan, of onze beide landen zullen, hun vreedzaam ideaal getrouw en steunend op hun beproefd bondgenootschap, zoomede op hun gemeenschappelijke vriendschappen, ook voortaan de weldaden van den door hun vereenigde krachten verzekerden vrede genieten en de banden, die hen vereenigen, steeds nauwer toehalen. Met deze oprechten wensch, ledig ik mijn glas op uw gezondheid en op de welvaart en den roem van Frankrijk.

 

President Poincaré antwoordde:
Sire! Ik dank U.M. voor de hartelijke ontvangst en verzoek U te gelooven, dat het mij hoogst aangenaam is, heden den verheven heerscher over het bevriende en met Frankrijk verbonden volk opnieuw een bezoek te brengen. Getrouw aan de overlevering, door mijn eerwaarden voorganger gevolgd, heb ik den keizer van Rusland de plechtige betuiging van gevoelens willen overbrengen, die onveranderlijk in alle Fransche harten wonen.
Bijna 25 jaar zijn verloopen, sedert onze landen in duidelijk besef van hun toekomst, de pogingen hunner diplomatie vereenigden. De gelukkige resultaten van dit duurzaam verbond zijn elken dag merkbaar in het evenwicht der wereld. Gegrondvest op de gemeenschappelijke belangen, gewijd door den vreedzamen zin van beide regeeringen, steunend op hun legers en hun vloten, die elkaar kennen en waardeeren, en zich met elkaar verbroederen, gestevigd door lange ervaring en vervolledigd door vriendschappen van groote waarde, heeft het verbond, waartoe de verheven keizer Alexander III en de betreurde president Carnot den eersten stoot hebben gegeven, sindsdien bestendig bewijzen van zijn weldadige werkzaamheid, zijn niet te schokken vastheid gegeven.
U.M. kan verzekerd zijn, dat Frankrijk steeds in dagelijksche samenwerking met zijn bondgenoot het werk van vrede en beschaving zal helpen volbrengen, waaraan beide regeeringen niet hebben opgehouden te arbeiden.
Ik ledig mijn glas ter eere van U.M., van de keizerin, de keizerin-moeder, de grootvorsten, den troonopvolger en de geheele keizerlijk familie. Ik drink op de welvaart van Rusland.

 

Bijna twee jaren geleden is het, dat Poincaré als minister van buitenlandsche zaken een bezoek aan St. Petersburg bracht; thans komt hij als president en doet daarmee een daad van hoffelijkheid, die sedert het sluiten van het verbond al zijn voorgangers hebben gedaan. Toch zet zijn bezoek heel wat pennen in beweging, omdat men vermoedt, dat Poincaré niet alleen aan een beleefdheid wil voldoen, maar ook politieke oogmerken wil bereiken.

 

Terwijl te Kroonstad Poincaré plechtig door den Tsaar werd verwelkomd, vocht in St. Petersburg de politie met de arbeiders, die een algemeene staking van drie dagen hebben geproclameerd. Gisteren bedroeg het aantal stakers 100.000. Alle bruggen en kruispunten van straten zijn afgezet. Verscheiden politieagenten zijn door steenworpen gewond. Dergelijke onlusten zijn in Moskou, Lodz en andere centra van nijverheid voorgekomen.

 

Een staf van Fransche journalisten is reeds sedert eenige dagen in de Russische hoofdstad en deze zullen niet nalaten geweldig de reclametrompet voor de drievoudige entente te steken. De liberale Russische pers vind echter in Poincaré’s bezoek aanleiding om het verbond met Frankrijk aan scherpe kritiek te onderwerpen. De Retsj, het orgaan der intellectueelen, komt tot de slotsom, dat Rusland alle lasten van het verbond treffen en Frankrijk er voornamelijk de voordeelen van geniet.

 

Frankrijk is op zoek naar een aanvalsleger tegen Duitschland, zoo schrijft dat blad, omdat het na de onthullingen van Humbert en de debatten over den driejarigen diensttijd heeft bemerkt, dat het in zijn toerustingsijver zijn krachten te boven is gegaan.

Nu denkt men in Frankrijk tot geruststelling van de openbare meening tot verkorting van den diensttijd over te gaan. Op de openbare meening van Rusland echter, slaat de Fransche bondgenoot geen acht. En die is er toch ook met de overtuiging, dat men ook in Rusland in de militaire toerustingen de grenzen van het mogelijk heeft overschreden.”

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 21 juli 1914

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl

overzicht: