1914, Week 26 "Deze Week In de Grote Oorlog"

Franse steun voor het Russische leger

De berichten op 23 juni 1914 over de Franse steun aan Rusland in het geval van een militair conflict. Deze steun werd in Parijs beklonken met een maaltijd en (ongetwijfeld) een goed glas wijn.

„De chef van den Russischen marinestaf, admiraal Roussine, de opvolger van den onlangs plotseling overleden prins De Lieven, is te Parijs aangekomen om kennis te maken met de Fransche autoriteiten, met wie hij in zijn betrekking wellicht eens zal moeten samenwerken.

 

De Temps heet den Russischen admiraal welkom, omdat, het blad in diens aanwezigheid het bewijs ziet, dat voortgewerkt wordt in de richting, aangegeven in 1912, toen de sinds 1892 bestaande militaire conventie, die uitsluitend betrekking had op samenwerking der beide weermachten te land, werd uitgebreid tot het maritieme terrein.

 

En dat was noodig, schrijft de Temps; immers, bondgenootschappen, hoe vredelievend hun doeleinden ook mogen zijn, hebben slechts waarde, wanneer de respectievelijke militaire krachten gelijkwaardig zijn en kunnen samenwerken.”

Bron: Algemeen Handelsblad, 23 juni 1914

„Aan het noonmaal ter eere van den Russischen admiraal Rousini gegeven, heeft de minister van marine verklaard, dat Frankrijk met voldoening het welslagen der pogingen van Rusland, om de sterkte zijner vloot te verhoogen, gadeslaat. De minister hoopte, dat de admiraal den indruk zal krijgen, dat Frankrijk voor geen offer terugdeinst om trouw aan zijn bondgenootschap en zijn vriendschappen te blijven.

 

Rousini antwoordde, dat hij zich gelukkig achtte met den directeur der opperste marineschool zich te hebben kunnen onderhouden; hij schetste verder welke voordeelen het Russische leger heeft gehad van de studie der methoden en taktiek van het Fransche leger.

 

De minister van oorlog dankte den admiraal voor die woorden en betuigde zijn vertrouwen in de kracht van twee legers, die in alle omstandigheden op de hoogte van hun taak zullen zijn. Hun vereenigde macht is de beste waarborg van de vreedzame gezindheid der beide bondgenooten.”

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 23 juni 1914

Bekijk de volledige edities van deze kranten op www.delpher.nl

overzicht: