1914, Week 25 "Deze Week In de Grote Oorlog"

Dodelijke aanslag op overste Thomson in Albanië

In 1913 vond de eerste Nederlandse vredesmissie plaats in Albanië (*). Deze missie had ten doel om - onder leiding van het neutrale Nederland - ter plaatse een gendarmerie op te richten. De missie werd een mislukking, met als dieptepunt de aanslag op de Nederlandse overste Lodewijk Thomson op 15 juni 1914. De Nederlandse kranten stonden direct vol met lovende woorden over de gesneuvelde Thomson. Enkele passages uit de Nieuwe Rotterdamsche Courant.

Een telegram meldt ons, dat overste Thomson hedenochtend bij de verdediging van Durazzo tegen een (blijkbaar onverwachten) aanval der opstandelingen is gesneuveld.
(…)
Zooals hij is gestorven heeft hij ook geleefd. Als het ten minste het kenmerk van een held is, bezield te zijn door idealen, zoozeer dat hij al zijn kunnen en weten in dienst van die idealen steld, dat hij zich zoozeer voelt aangetrokken door het verhevene van een taak, dat hij daar vrijwillig zijn schouders onder zet, zonder te tellen de moeilijkheden, die hij daardoor zal ondervinden, de tegenwerking die men hem zal bieden, noch de gevaren, waaraan hij zich zal blootstellen.

 

Dat heeft Thomson gedaan. Hij wist welk een ontzaglijk moeilijke en netelige taak de vorming van de Albaneesche gendarmerie zou worden, hoe gering wellicht de dank zou zijn van hen, die die taak op zich nemen. Maar hij wist evenzeer, hoe groot de verdienste zou wezen, voor Albanië en voor Europa, van de ondernemende mannen, die dit nochtans doden, al zou door de bezwaarlijke omstandigheden, waaronder zij moesten werken en de eigenbaat der tallooze bij het land geïnteresseerde politici, die verdienste niet dadelijk naar waarde worden erkend. Spoedig bleken de moeilijkheden nog grooter dan zij waren verwacht.

(…)

 

Overste Thomson, die voor Durazzo is gesneuveld en in het Nederlandsche leger den majoorrang bekleedde, is den 11den Juni 1869 geboren en dus slechts 45 jaren oud geworden. Niet minder dan als militair was hij op politiek gebied een bekende, militante figuur, die wel bij de Liberale Unie was aangesloten, doch menigmaal zijn eigen weg ging.
(…)


Generaal De Veer is uit Albanië hier te lande teruggekeerd. Nadat onze regeering het gerucht had vernomen omtrent het sneuvelen van den overste Thomson, heeft zij te half twee hedennamiddag een dringend telegram naar Durazzo verzonden met verzoek om inlichtingen.


Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 15 juni 1914

Bekijk de volledige editie van deze krant op www.delpher.nl

(*) Meer lezen over Thomson en deze bijzondere vredesmissie

overzicht: