1914, Week 23 "Deze Week In de Grote Oorlog"

De Duitsch-Fransche conferentie in Bazel

In de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 2 juni 1914 lezen we mooie woorden van het Duitsch-Fransche interparlementaire comité; een - achteraf bezien - haast wanhopige poging om de vrede tussen beide landen te bewaren.

„Te Bazel heeft Zaterdagochtend het vaste Duitsch-Fransche interparlementaire comité zijn vergadering gehouden, nadat den avond daarvoor reeds de twee nationale afdeelingen afzonderlijk vergaderd hadden. Zaterdag beraadslaagden deze afdeelingen tezamen en in die vergadering werd spoedig met algemeene stemmen een aan de orde gestelde motie aangenomen.

Deze motie begint met de afkeuring van de vergadering over het nog steeds heerschende wantrouwen tusschen de twee landen uit te spreken en vervolgt dan:


‘Het Duitsch-Fransche comité is besloten, zijn pogingen te verdubbelen, om den wil tot vrede van de overgroote meerderheid van het volk in de twee landen geheel in het licht te stellen. Met dat doel besluit het comité, een berichtenruildienst in te stellen, opdat Duitschers en Franschen over en weer ingelicht zullen worden over de ware toedracht van gebeurtenissen, die al te vaak door tendentieuze berichten in de pers en hartstochtelijke gedachtenwisselingen verdraaid worden. Het comité verklaart het verder noodig, om er opnieuw aandachtig en met klem de aandacht op te vestigen, dat bij moeilijkheden bij de regeling van geschillen arbitrage, met name in de vormen, door de Haagsche conventies voorzien, het meest strookt met de waardigheid en het welzijn van beschaafde volken. Eindelijk acht het comité het doelmatig, om voortaan de voltallige vergaderingen van de parlementariërs, die op den grondslag van de Bernsche conferentie staan, in Duitschland en in Frankrijk te houden.’


Aan een feestmaal, dat op de vergadering volgde, hielden Konrad Hausmann voor de Duitschers, en d’Estournelles de Constant voor de Franschen toespraken, waarin zij gewaagden van den vooruitgang van de denkbeelden tot toenadering. Senator d’Estournelles zeide o.m.: ‘De toekomst is vol beloften, maar ook wat totdusver bereikt is, is kostelijk. Laat men zeggen wat men wil – wij vertegenwoordigen toch een onoverwinnelijke macht, die het verderfelijke chauvinisme zegevierend tegemoet zal treden.’”

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 2 juni 1914

Bekijk de volledige editie van deze krant op www.delpher.nl

overzicht: