1914, Week 21 "Deze Week In de Grote Oorlog"

Paardenkeuring voor de krijgsdienst 

In de krant van 25 mei 1914 werden Amsterdammers opgeroepen om hun paarden te laten keuren voor vordering door de krijgsdienst.<--break->

Burgemeester en Wethouders (…) roepen hierbij op alle in het aangeduide gedeelte der gemeente Amsterdam metterwoon gevestigde eigenaren van één of meer paarden; gewoonlijk voor buiten deze gemeente woonachtige eigenaren van één of meer paarden optredende personen (zetbaas, zetboer, bouwmeester of andere met het toezicht op het paard of op de paarden belaste persoon); houders van zich in deze gemeente bevindende maandpaarden, welker eigenaren buiten de gemeente Amsterdam woonachtig zijn:

 

om zorg te dragen dat op dinsdag 9 juni te 8 uur v.m. op de Veemarkt aanwezig zijn alle alsdan in hun bezit of hun beheer zijnde paarden – voor zoover deze zich niet gedurende het tijdsverloop van driemaal vier en twintig uur vóór, tot en met driemaal vier en twintig uur na den dag der keuring op een afstand van 40 km of meer van de hierboven genoemde verzamelplaats bevinden, en voor zooveel deze niet van aanbieding zijn vrijgesteld – ten einde deze te onderwerpen aan een keuring door de daarvoor bestemde commissie.

 

Herinneren belanghebbenden, dat het merkteeken, aanduidende de minimummaat (1.48 meter) der paarden welke ter keuring moeten worden aangeboden, is aangebracht aan een der zuilen van de Willemspoort op het Haarlemmerplein. 

Voor verdere bijzonderheden wordt verwezen naar de betreffende “kennisgeving”, op last van Burgemeester en Wethouders aan de gewone plaatsen aangeplakt.

Bron: Algemeen Handelsblad, 25 mei 1914

Bekijk de volledige editie van deze krant op www.delpher.nl

overzicht: