1914, week 2 Reactie Duitse kroonprins op situatie Elzas-Lotharingen

Na de Frans-Duitse oorlog van 1870 was Elzas-Lotharingen Duits grondgebied geworden. De positie van de inwoners van het gebied bleef onduidelijk: waren zij nu volwaardige Duitsers of niet? Begin 1914 laaiden die spanningen weer op bij de Franse plaats Saverne, of Zabern(*). De Duitse kroonprins reageerde op de situatie.

BERLIJN, 8 januari

Twee groote liberale bladen, de Vossische Zeitung en het Berliner Tageblatt, bevatten vanmorgen een mededeeling, die hun blijkbaar namens den Kroonprins verstrekt is.

De Kroonprins moet, volgens dat bericht, in tegenwoordigheid van verscheidene personen verklaard hebben, dat hij niet begrijpen kon, hoe men er hem van verdacht Elzas-Lotharingen als vijandelijk land te beschouwen. Hij wenschte niets liever dan dat de Elzas-Lotharingers zich als goede Duitschers beschouden. Wie hem kende, moest ook weten dat het heelemaal niet in zijn aard ligt om van opvatting te zijn, dat in het Duitsche rijk voorkeur moet heerschen en de wetten geëeerbiedigd behoeven te worden.

Over Zabern zeide hij: „De eerekleedij, die de officier draagt, moet onvoorwaardelijk tegen spot beschermd worden”, en hij kon er niet aan twijfelen, dat dit ook de meening was van verreweg de meerderheid van het Duitsche volk. Dat een kolonel alles moest doen, om met de wettelijke middelen die hem ten dienste stonden, zijn officieren en manschappen tegen beschimping te beschermen was een plicht, dien hij niet slechts tegenover zijn regiment en tegenover het leger, maar tegenover het geheele Duitsche volk te vervullen had. In hoeverre aan den een of anderen kant fouten of onwettigheden begaan waren, kon eerst het proces beslissen. Het was hem volkomen onbegrijpelijk, dat men hem door het verminken van zuiver particuliere uitingen een ingrijpen in het hangende proces had kunnen aanwrijven.

Met dezen slotzin erkent de Kroonprins dus, dat hij zich als particulier geuit d.w.z. de bekende telegrammen verzonden heeft.

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant 8 januari 1914

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl.

(*) Voor meer informatie over de Zabern-Affaire zie: http://www.historien.nl/zabern-affaire/

overzicht: