1914, Week 16 "Deze Week In de Grote Oorlog"

Bezoek van de Britse Koning en Koningin aan Parijs

In april 1914 bracht het Britse koningspaar een driedaags bezoek aan de Franse hoofdstad Parijs. Hoewel het bezoek in het teken stond van de vriendschappelijke band tussen Engeland en Frankrijk, vierde het Franse nationalisme hoogtij… In diverse krantenartikelen werd verslag gedaan van het bezoek.

„Als alle voorteekenen niet bedriegen, zal de ontvangst te Parijs van het Engelsche Koninklijke paar, dat vanmiddag om half vijf voor een driedaagsch bezoek te Parijs aankomt, een karakter van buitengewone geestdrift dragen. Nog nooit zag ik te Parijs in de groote stadswijken zulk een uitgebreide en tegelijk zulk een werkelijk schitterende en smaakvolle versiering. (…)

Er heerscht werkelijk in de stad een stemming van buitengewone, opgewekte geestdrift, die elke toeschouwer op moet vallen. Men gevoelt duidelijk, dat op het oogenblik de entente cordiale meer dan ooit aan de belangen en gevoelens der Franschen beantwoordt. (…)”

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 21 april 1914

„De eendracht tusschen Frankrijk en Engeland is een der beste waarborgen voor een werkelijk evenwicht in Europa. Alles, wat er in de laatste jaren gebeurd is, is er het sprekend bewijs voor en in Engeland zoo min als in Frankrijk twijfelt er nog iemand aan de positieve waarde van de samenwerking der twee naties om de onafhankelijkheid van hun politiek en het bewaard blijven van den vrede te verzekeren. (…)”

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 22 april 1914

„Aan het diner in het Elysée bracht de president van de republiek een dronk uit, waarin hij zijn blijschap te kennen gaf over het bezoek van den koning en de koningin en waarin hij herinnerde aan de ontvangst, die hem te Londen te beurt was gevallen.

“Het huidige bezoek”, zoo zeide hij, “is een schitterende bevestiging van de vriendschap, die de proef van tijd en ondervindingen heeft doorstaan, die van blijvenden aard zal zijn en tevens beantwoordt aan den duidelijk uitgesproken wil van twee machtige volken, die beide gelijkelijk aan den vrede gehecht zijn.”

(…)

Als zoodanig noemde de president in de eerste plaats het duidelijk besef van de plichten jegens het vaderland en de blijmoedige bereidwilligheid tot het brengen van noodzakelijke offers. “Na langen tijd van wedijver”, zoo vervolgde de president, “hebben de twee mogendheden op vriendschappelijke wijze de tusschen haar hangende quaesties geregeld en de overeenkomsten hebben ten slotte geleid tot een algemeene entente, die een der zekerste waarborgen is voor het Europeesche evenwicht. Ik twijfel er niet aan, of de banden tusschen ons zullen steeds nauwer worden toegehaald.”

 

De koning betuigde zich diep geroerd over den welsprekenden welkomstgroet en gaf zijn innig genoegen te kennen, zich bij het Fransche volk te bevinden op den tienden jaardag van de sluiting der verdragen, waarbij alle quaesties, die de beide volken hadden verdeeld, werden geregeld en waaruit de hartelijke betrekkingen ontstonden, die de beide natiën in staat stellen samen te arbeiden voor beschaving en vrede. De verwezenlijking van die edele en verheven plannen, achtte de koning een kostbaar erfdeel voor het toekomstige geslacht.”

Bron: Algemeen Handelsblad, 22 april 1914

Bekijk de volledige edities van deze kranten op www.delpher.nl

overzicht: