1914, Week 11 "Deze Week In de Grote Oorlog"

Vredesverdrag tusschen Turkije en Servië

Turkije en Servië tekenden in maart 1914 een vredesverdag. Servië was na twee Balkanoorlogen een sterke macht en zat niet te wachten op ongeregeldheden in Turkije. Het zag in het land liever een bondgenoot dan een vijand.

Het vredesverdrag tusschen Turkije en Servië is heden geteekend. Het ratificeert het vredesverdrag van Londen, waarbij de vriendschappelijke betrekkingen worden hersteld. De diplomatieke betrekkingen zullen onmiddellijk worden hervat; de krijgsgevangenen uitgewisseld, en volkomen amnestie worden toegestaan.

 

De personen, wonende in de gebieden, die aan Servië zijn toegewezen, zullen gedurende drie jaren voor de Turksche nationaliteit kunnen opteeren. Het eigendomsrecht van particulieren, dat voor den oorlog verworven was, zal worden geëerbiedigd, evenals alle andere verkregen rechten, zonder daarbij vooruit te loopen op de beslissingen van de Financieele Commissie te Parijs. De bestaande geschilpunten en voornamelijk de eischen betreffende de particuliere en staatsdomeinen zullen worden onderworpen aan de uitspraak van het Permanente Hof van Arbitrage te ‘s-Gravenhage.

 

De Vakoeft (godsdienstige liefdadige instellingen) zullen worden geëerbiedigd en beheerd volgens de Turksche wet. De tienden voor de Vakoeft zullen worden afgeschaft. De Muzelmannen, woonachtig in het aan Servië afgestane gebied, zullen dezelfde burgerlijke en politieke rechten genieten als de overige Servische onderdanen; zij zullen de vrijheid van eeredienst hebben, en de Mohammedaansche geestelijken zullen onder het gezag van den Sjeik-ul-Islam staan.

 

De bijzondere Turksche scholen zullen worden erkend; het onderwijs zal daarin worden gegeven in het Turksch.

Alle quaesties betreffende den Orientspoorweg zullen worden onderworpen aan de financieele commissie te Parijs. De ratificaties van dit verdrag zullen binnen een maand te Konstantinopel worden uitgewisseld.

Bron: Algemeen Handelsblad, 16 maart 1914

Bekijk de volledige editie van deze krant op www.delpher.nl

overzicht: